Algemene voorwaarden / disclaimer

Prijzen
Alle prijzen zijn in euro's en incl. BTW.

Levering en verzendingstermijn
Ons streven is levering en verzending van de producten van di. t/m vr. tussen de één en drie werkdagen na betaling te laten plaatsvinden.

Afhaalservice
Je kunt er voor kiezen om de online bestelling af te komen halen in de winkel. Je betaald dan geen verzendkosten. Afhalen dient binnen 4 vanaf de aankoop datum te geschieden. Mocht het product, of producten nog niet zijn afgehaald dan behouden wij het recht om deze opnieuw aan het assortiment ter verkoop toe te voegen.

Waarschuwing bij bezorging:
Indien de klant het pakket beschadigt accepteert is er geen vergoeding mogelijk. Als de verpakking niet beschadigt is maar de inhoud is wel kapot mag de klant de verpakking niet weggooien, er moeten eerst foto's gemaakt worden van het verpakkingsmateriaal en artikel zodat er gelijk een mail naar de bezorgdienst gestuurd kan worden met de foto's.

Meerderjarigheid
Elke koper erkent meerderjarig te zijn of te zijn bijgestaan voor de bestelling door een meerderjarige.

Reserveren – afbetaling
Wij bieden de mogelijkheid om producten v.a. € 100,00 per stuk te laten reserveren. Daarvoor worden € 15,00 administratie/reserveringskosten in rekening gebracht. Mocht je meerdere stukken, elk v.a. € 100,00 weg willen laten zetten, is het handig om dit in één keer te doen. Je betaalt in dat geval  namelijk maar één keer de administratie/reserveringskosten. Binnen vijf werkdagen na de reservering dient 10% van het aankoopbedrag plus de € 15,00 administratie/reserveringskosten op onze rekening te zijn bijgeschreven. Het restbedrag, incl. eventuele verzendkosten moet binnen zes weken na reservering op onze rekening zijn bijgeschreven. Na de totale overboeking kun je ervoor kiezen het product / de producten op te halen of op te laten sturen.

Indien je niet aan bovenstaande voorwaarden hebt voldaan dan behouden wij ons het recht voor de producten opnieuw voor de verkoop aan te bieden. In dat geval worden de administratiekosten en de aanbetaling niet geretourneerd.

Aanbiedingen, prijsopgave en overeenkomsten
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en het Elohim Centre behoudt zich het recht voor om de prijzen en  voorwaarden te wijzigen of een artikel uit het assortiment te nemen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na betaling van de bestelling. Het Elohim Centre is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt het Elohim Centre dit mee binnen tien  werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Aankoop en herroepingsrecht
Nadat je een bestelling hebt geplaatst dient de betaling binnen veertien(14) dagen op onze rekening te staan. Als je de bestelling niet annuleert binnen deze termijn dan is de koop definitief en zal het Elohim Centre je aan de betaling van je bestelling houden.
Aankopen via de webshop kennen een herroepingsrecht van 14 dagen na ontvangst. Gedurende deze termijn mag de klant zonder opgave van reden gebruik maken van dit recht. Het bedrag en verzendkosten worden binnen 14 werkdagen terug gestort. De eventuele retourkosten zijn voor rekening van de klant. Zie artikel retourzending voor de bijhorende voorwaarden.

Aankopen in de fysieke winkel kennen geen herroepingsrecht en is de koop definitief na betaling.

Administratie kosten bij uitstel betaling
Wanneer de betaling binnen 14 dagen niet op onze rekening is bijgeschreven ontvang je een herinnering. Bij de tweede herinnering wordt er € 15,- euro administratiekosten in rekening gebracht.  Is de betaling daarna nog niet voldaan, wordt de betaling uit handen gegeven.

Prijsstijging
Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijsverhoging.

Leveringstijd
De door het Elohim Centre opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn minstens 30 dagen na binnengekomen betaling is en er redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft. Ons streven is levering en verzending van de producten van di. t/m vr. tussen de één en drie werkdagen na betaling te laten plaatsvinden of zoals is overeengekomen met de klant. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding van de koopovereenkomst binnen 30 dagen teruggestort op rekening van de klant.

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde producten gaat pas over indien je al hetgeen je op grond van de overeenkomst aan het Elohim Centre verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op de klant over op het moment van de aflevering.

Reclamaties en aansprakelijkheid
Je hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden of in goede staat zijn afgeleverd. Indien dit niet het geval is, dien je het Elohim Centre hiervan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie werkdagen na de aflevering, schriftelijk en onderbouwd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, verkeerd geleverd zijn, of niet in goede staat zijn ontvangen, heeft het Elohim Centre de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Retourneren gebeurt altijd op kosten van de klant. Bij schade of breuk zal het Elohim Centre je altijd eerst vragen een bewijs daarvan te leveren door middel van het toesturen van een digitale foto welke gemaakt dient te worden van de betreffende producten. Deze foto moet van een dusdanige kwaliteit zijn dat de schade duidelijk zichtbaar is. Indien hiermee onomstotelijk wordt aangetoond dat er sprake is van schade of breuk welke is ontstaan door het vervoer van de producten tussen het Elohim Centre en het afleveradres, zal het Elohim Centre de producten vervangen door (een) nieuw vergelijkbaar product(en) dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren, zonder dat genoemd(e) product(en) op kosten van de klant  geretourneerd moeten worden.

De klant geeft het Elohim Centre bij een gebleken gebrek, schade, breuk of onjuist geleverd product eerst een redelijke gelegenheid alsnog het juiste product te leveren. Restitutie vindt zo snel mogelijk plaats en in ieder geval binnen 14 dagen nadat de klant zijn klacht op de juiste wijze (zie: retourzending)kenbaar heeft gemaakt bij het Elohim Centre en het product niet opnieuw geleverd kan worden.

Retourzending
Indien de klant een product van de webshop om welke reden dan ook niet wenst af te nemen of te behouden, heeft hij het recht het product binnen 14 dagen te retourneren. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien deze van te voren schriftelijk  of per email zijn gemeld en het Elohim Centre per e-mail de retourzending heeft goedgekeurd.  Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en producten niet zijn gebruikt, m.a.w. het product is in orginele staat. Niet gemelde retourzendingen worden niet geaccepteerd en gaan retour afzender. Indien een retourpakket onvoldoende of geheel ongefrankeerd naar het Elohim Centre wordt gezonden, dan zijn de verzendkosten, vermeerderd met administratiekosten voor rekening van de klant, op het moment dat het Elohim Centre de retourzending heeft geaccepteerd. De betalingsverplichting wordt verhoogd met de kosten voor retourzending en komen voor rekening van de klant.

Aansprakelijkheid
De klant erkent voldoende op de hoogte te zijn gesteld van de aard van de producten. Het Elohim Centre erkent geen enkele aansprakelijkheid bij verkeerd bestelde goederen of verkeerd gebruik er van. Ook zal het Elohim Centre niet gehouden zijn aan enige vergoeding van schade welke is ontstaan bij, of veroorzaakt door het gebruik van het product of door gebleken ongeschiktheid van het product voor het doel waarvoor de koper het wenst te gebruiken.

Het Elohim Centre is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waaronder begrepen bedrijfsschade, schade aan goederen of personen ontstaan door de geleverde goederen of door verstrekte adviezen of toelichtingen dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde goederen of onjuiste samenstelling van de geleverde goederen alles in de ruimste zin des woords. Onverminderd het vorenstaande is een eventuele verplichting van verkoper tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, ten allen tijde beperkt, tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen.

 

Verklarende woordenlijst:

Klant – degene die de aankoopverplichting aangaat door het bestellen van één of meer producten.

Product- artikel uit de voorraad van het Elohim Centre dat wordt aangeboden via de online shop.

Bewuste keuze?
Kristallen persoonlijk laten activeren